logo keerbergen5_edited.png

Over de

Orde van den Prince

De Orde van den Prince is een pluralistisch en apolitiek genootschap van ongeveer 3000 leden die zich op grond van hun persoonlijk engagement inzetten voor de behartiging van de belangen en de uitstraling van de Nederlandse taal en cultuur. Zij doen dat in hun dagelijks leven op het werk, bij sociale contacten, in gezins- en familieverband. 

De Orde van den Prince bestaat uit lokale afdelingen waarvan de leden elkaar regelmatig ontmoeten om hun beleving van de Nederlandse taal en cultuur samen te verbreden en te verdiepen. 

 

De Orde van den Prince hecht grote waarde aan de goede betrekkingen en nauwe samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland.

 

De Orde van den Prince is een besloten vereniging naar Nederlands recht. Zij heeft volledige rechtspersoonlijkheid. De statuten zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam. Er zijn thans 96 plaatselijke afdelingen, verdeeld over 12 gewesten, waarvan 54 in Vlaanderen, 27 in Nederland, 4 in Wallonië en 11 elders in de wereld. Nieuwe leden worden geïnstalleerd door de afdelingen op voordracht van leden. 

De naam van de Orde  naam verwijst naar Willem van Oranje, de Zwijger (1533 -1584), de vorst die een belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van de Nederlanden.  Voor de stichters van de Orde symboliseerde Willem de trouw aan de Nederlandse  taal en cultuur, in een België dat toen nog sterk gedomineerd werd door een Franstalige elite. 

 

Daarnaast werd Willem ook gezien als een voorbeeld van verdraagzaamheid. Het schipperende optreden van Willem van Oranje in een periode van woelige godsdienstoorlogen bezorgde hem onder de stichters van de Orde een haast iconische reputatie van gematigdheid en tolerantie.  Zijn handelen werd gezien als een schoolvoorbeeld voor het overbruggen van scherpe politiek-ideologische tegenstellingen die tegelijk toch ook een ontvoogding van bestaande machtsstructuren mogelijk maakt.

 

 

De stichters van De Orde van den Prince hebben in Willem van Oranje een bron van inspiratie gezien.
 

Amicitia et tolerantia

 

Amicitia’ (vriendschap) en ‘tolerantia’ (verdraagzaamheid) zijn sleutelbegrippen in de werking van de Orde. Is de vriendschap vooral de maatstaf in de omgang met de leden, bij de verdraagzaamheid gaat het om een ethisch beginsel. De Orde van den Prince verwacht van de leden verdraagzaamheid als algemene levenshouding, een geest van openheid, met respect voor ieders mening, ongeacht zijn of haar levensovertuiging, politieke kleur, ras, geaardheid, afkomst of beroep.

Stichting

 

De Orde van den Prince werd in november 1955 gesticht op initiatief van de Kortrijkse advocaat Guido van Gheluwe.  Het initiatief om een Nederlandstalig genootschap te stichten met als doel vooraanstaande sprekers van het Nederlands en dragers van de Nederlandstalige cultuur te verenigen kan natuurlijk niet los gezien worden van de toenmalige dominantie van de Franstaligen in België.  Toch werden al heel vroeg Nederlandstaligen buiten Vlaanderen, vooral in Nederland bij het initiatief betrokken en kon de Orde haar grensoverschrijdende ambities waar maken.

Keure

De Prince is een orde,
die tot doel heeft,
de studie, de beleving
en de uitbouw van de
Nederlandse aard
in het persoons-, gezins-
en gemeenschapsleven.

 

Stijl der Orde

Geloof in de eenheid
en de zending van
de cultuur der Nederlanden.
Voornaam optreden in bewuste
verbondenheid met de gemeenschap.
Hechte kameraadschap,
die geeft en die eist.
Trouw en tolerantie
naar Oranjes geest.